Algemene Voorwaarden

Versie 07-2019

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die regelmatig zullen worden gewijzigd.  

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.  

1.3 Opdrachtnemer: Menno Media, gevestigd te Den Haag.  

1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.  

1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document of opdrachtbevestiging waarin de afspraken met betrekking tot de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

2. Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etcetera tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.  

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.  

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Overeenkomsten beëindiging  

3.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de overeenkomst door beide partijen schriftelijk of per mail is ondertekend of anderszins bevestigd.  

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk of per email van de weigering op de hoogte stellen.  

3.3 Wijziging in de overeenkomst c.q. onderhavige algemene voorwaarden bindt opdrachtnemer alleen indien deze schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.  

3.4 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken kunnen opdrachtnemer niet binden tenzij deze schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.  

3.5 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van ten minste zes maanden en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de campagneopzet is afgerond, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Na deze periode is de overeenkomst per maand opzegbaar.  

3.6 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen onder schriftelijke opgave van redenen.  

3.7 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden om het al geleverde te betalen, vermeerderd met de kosten van ten minste 50% van de niet- voltooide opdracht en de kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van niet- voltooiing van de opdracht.  

3.8 Opzegging van een overeenkomst geschiedt schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand, tegen het einde van de overeenkomst.  

3.9 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

4. Ontbinding 

4.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onder meer indien:  

 1. Opdrachtgeveréén of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of opdrachtnemer uit een mededeling van opdrachtgever moet afleiden dat deze in de nakoming van zijn verplichtingen te kort zal schieten;
  b. Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling heeft aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, overgaat tot liquidatie van een gedeelte van zijn onderneming, een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt of op een andere wijze insolvabel blijkt;

  c. De activa van opdrachtgever onder bewind wordt gesteld; 

  d. Op de zaken of een gedeelte van de zaken van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 

  e. De zeggenschap in de onderneming van opdrachtgever op een ander overgaat, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening, tenzij opdrachtgever aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst daarvan geen hinder of nadeel ondervind; 

  f. Opdrachtgever zich beroept op overmacht bij een tekortkoming in de nakoming;

  g. Opdrachtgever komt te overlijden; 

  h. Opdrachtgever enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt; 

4.2 Indien opdrachtnemer gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  

4.3 In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel is opdrachtnemer nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden die ten gevolge van de ontbinding zijn ontstaan.  

4.4 Alle vorderingen, die opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen ter stond en ten volle opeisbaar zijn.  

4.5 Alle kosten die verbandhouden met de ontbinding en door opdrachtnemer zijn gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.6 Opdrachtnemer is na ontbinding nimmer tot enige restitutie van de reeds ontvangen gelden, dan wel tot schadevergoeding gehouden.  

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.  

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor maximaal één keer per jaar een prijscorrectie toe te passen.  

6. Betaling 

6.1 Partijen hebben in de overeenkomst/ opdrachtbevestiging afspraken gemaakt inzake de betaling van de door opdrachtnemer uitgevoerde cq uit te voeren diensten. De betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst/ opdrachtbevestiging.  

6.2 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs volledig aan opdrachtnemer te voldoen middels automatische incasso of binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen.  

6.3 Indien partijen een alternatieve of separate betalingsregeling zijn overeengekomen is dit apart aan opdrachtgever schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden.  

6.4 Opdrachtgever is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen dan wel de door hem te betalen prijs op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij op welke hoofde ook op opdrachtnemer te vorderen heeft, althans meent te hebben.  

6.5 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de overeengekomen betalingsverplichtingen Versie [07-2019] komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.  

6.6 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuld sanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer direct opeisbaar.  

6.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

6.8 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

7. Wijzigingen meerwerk  

7.1 Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.  

7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.  

7.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer, de opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.  

8. Uitvoering

8.1 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de Google Adwords accountgegevens, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, dan kan opdrachtnemer o.a. de bestaande campagnes niet optimaliseren en heeft opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden.  

8.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.  

8.3 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

9. Termijnenen voltooiing  

9.1 Een door opdrachtgever opgegeven termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een fatale termijn betreft, slechts een indicatieve strekking en gaat pas in nadat de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.  

9.2 Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen fatale termijn, pas in verzuim nadat opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.  

9.3 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.  

9.4 De overeengekomen termijnen worden opgeschort in geval van overmacht bij opdrachtnemer en/of haar opdrachtnemer(s). In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen te verlengen voor de duur van de overmacht situatie, dan wel is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van opdrachtnemer, waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

10. Geheimhouding 

10.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijker wijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 

10.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie. 

10.3 De uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren. 

11. Exclusiviteit

Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

12. Intellectueeleigendom  

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten. 

12.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer. 

12.3 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden. 

12.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.  

12.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die is ontstaan door uitvoering van de overeenkomst indien sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. 

13.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd en waarvoor dekking is verleend. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

 1. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;  
 2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; Versie [07-2019]  
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

13.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het bedrag waarvoor zij is verzekerd en waarvoor dekking is verleend. 

13.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 13.2 en 13.3, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.  

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.  

13.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

14. Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven. 

14.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.   

15. Beheer

15.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten. 

15.2 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht. 

15.3 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik –waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. 

15.4 Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen. 

15.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet- tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 

15.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/ verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.  

15.7 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar dienst in (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.  

16. Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

17. Persoonsgegevens 

17.1 Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. 

17.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

17.3 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.  

18. Bevoegderechter en toepasselijk recht  

18.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.  

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Haag.  

19. Deponering van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 29-03-2018 bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder handelsregistratienummer 6044955. ​